บริการ

  • 1. งานสำรวจภูมิประเทศ
  • 2. งานข้อมูลระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศน์ (GIS)
  • 3. งานออกแบบด้านโครงสร้างวิศวกรรม
  • 4. งานวิเคราะห์ด้านธรณีฟิสิก
  • 5. งานเขียนแบบ และShop Drawing
  • 6. งานพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
  • 7. งานถ่ายภาพด้วยโดรน (Drone)